ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีนางสาวยุพิน บุญยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาววาสนา ไทยถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำเข้าเยี่ยมโครงการแพะขุนเพื่อชุมชน โครงการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ โครงการฟาร์มชุมชนเบิกไพรหนึ่ง กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ และโครงการฟาร์มชุมชนเบิกไพรสอง กิจกรรมแปรรูปข้าว ณ จุดดำเนินการโครงการ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี>>>>17/08/2560
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ทีมตรวจเยี่ยมระดับอำเภอโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นำโดย นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภอจอมบึง พร้อมด้วย นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง นางสาวจันทนา คงสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และหัวหน้าชุด มว.รส.อำเภอจอมบึง เข้าเยี่ยมเยียนการดำเนินงานโครงการฯ ให้แนวคิด และให้กำลังใจคณะทำงานและผู้ใช้แรงงาน โครงการฟาร์มชุมชน กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ กลุ่มเบิกไพรหนึ่ง ตำบลเบิกไพร ซึ่งเกษตรเริ่มจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ให้ชุมชนแล้ว และโครงการการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ กลุ่มแก้มอ้น 2 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง อยู่ในขั้นตอนการกลับปุ๋ย และบรรจุปุ๋ยใส่กระสอบ พร้อมจัดจำหน่ายตามลำดับการสั่งจองเช่นกัน>>>>16/08/2560
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสมยศ ถาวรพานิช ปศุสัตว์อำเภอจอมบึง เข้าอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ หมู่ 11 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี>>>>16/08/2560
 
 
 
 
 
 
 
หน้า 1 / 2 / 3

 


เทียนหอม
ตำบลจอมบึง
 


ยาดมสมุนไพร
ตำบลด่านทับตะโก
 ผ้าพื้นเมือง
ตำบลรางบัว

 


ผลิตภัณฑ์จากหวาย
ตำบลแก้มอ้น
 


ชาใบหม่อน
ตำบลเบิกไพร
 


ตะกร้าเถาวัลย์
ตำบลปากช่อง
 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

แก้มอ้น
จอมบึง
ด่านทับตะโก
เบิกไพร
ปากช่อง
รางบัวข้อมูลเพื่อการเกษตร
 ดิน
พืช
ประมง
น้ำ
ปศุสัตว
ปุ๋ย/สารเคม
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย
เทคโนโลยีการเกษตร
โรคและแมลง
สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน
เตือนภัยเกษตรกร
แหล่งซื้อ/ขายสินค้าเกษตร
ปัจจัยการเกษตร
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์