ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

  - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  - ประกาศราคากลาง

  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

 
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง มอบหมายนางไพจิตร์ วิสารทการณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาววาสนา ไทยถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบพื้นที่การระบาดของหนอนด้วงหนวดยาวอ้อย หลังได้รับการแจ้งการระบาดจากเกษตรกรพื้นที่ ม.4 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประเมินความเสียหายที่พบประมาณ 350 ไร่ เกษตรกร 3 ราย ซึ่งในเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำในการกำจัดหนอนด้วงหนวดยาว โดยการไถดินและเก็บตัวหนอนทำลายเพื่อเป็นการกำจัดตัวอ่อนในแปลงที่สามารถเตรียมดินได้ใหม่และไม่คุ้มค่าต่อการกำจัด ส่วนแปลงที่มีการไว้ตอและสามารถให้ผลผลิตต่อได้ เกษตรกรสนใจเครื่องผ่าตอจากศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี จึงได้ทำการประสานเพื่อยืมเครื่องให้แก่เกษตรกรต่อไป>>>28/02//2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางไพจิตร์ วิสารทการณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวยุพิน บุญยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ นางสาววาสนา ไทยถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากช่อง มีผู้สูงอายุเข้าเรียน จำนวน 60 คน>>>22/02//2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากช่อง หลักสูตร ไม่ลืม ไม่ล้ม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี>>>21/02//2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายละออ เสร็จกิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และนายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากฟาร์มสุกรในอำเภอจอมบึง โดยมี นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการหลังการตรวจสอบข้อเท็จจริง>>>21/02//2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางไพจิตร์ วิสารทการณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ(คณะกรรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล) เข้าร่วมดำเนินการ Kick off การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยื่น ณ.หมู่ 6 บ้านเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง อ.จอมบึง>>>21/02//2561


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะศึกษาดูงานโครงการ สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ณ แปลงใหญ่สมุนไพร ม.13 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราขบุรี>>>08/02//2561


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี จัดอบรมการทำบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลเบิกไพร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี>>>08/02//2561
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นำโดย นายเสรี มุ่งเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายบุญยิ่ง ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนอะนาไกรัส จำนวน 10,000 ตัว แมลงช้างปีกใส จำนวน 10,000 ตัว แมลงหางหนีบ 5,000 ตัว และ แตนเบียนไข่ไตรโครแกรมม่า จำนวน 1,000 แผ่น โดยมีนางไพจิตร์ วิสารทการณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอจอมบึง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เป็นตัวแทนในการรับมอบ จากนั้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ได้นำไปปล่อยตามพิกัดกริด พื้นที่ที่มีแมลงศัตรูพืช และมอบให้เกษตรกรในตำบลต่าง ๆ ของอำเภอจอมบึงต่อไป>>>07/02//2561
หน้า 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

 


เทียนหอม
ตำบลจอมบึง
 


ยาดมสมุนไพร
ตำบลด่านทับตะโก
 ผ้าพื้นเมือง
ตำบลรางบัว

 


ผลิตภัณฑ์จากหวาย
ตำบลแก้มอ้น
 


ชาใบหม่อน
ตำบลเบิกไพร
 


ตะกร้าเถาวัลย์
ตำบลปากช่อง
 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

แก้มอ้น
จอมบึง
ด่านทับตะโก
เบิกไพร
ปากช่อง
รางบัวข้อมูลเพื่อการเกษตร
 ดิน
พืช
ประมง
น้ำ
ปศุสัตว
ปุ๋ย/สารเคม
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย
เทคโนโลยีการเกษตร
โรคและแมลง
สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน
เตือนภัยเกษตรกร
แหล่งซื้อ/ขายสินค้าเกษตร
ปัจจัยการเกษตร
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์