ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง มอบหมายให้ นางสาวยุพิน บุญยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการทำลายของแมลงนูนหลวงในอ้อย และมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการเพาะปลูก และกำหนดวันอบรมเรื่องการผลิตเชื้อเมตาไรเซียม เพื่อใช้ในการกำจัดตัวอ่อนของแมลงนูนหลวง โดยจะประสานงานกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เข้ามาให้ความรู้เรื่องการป้องกันและกำจัดต่อไป>>>17/11//2560

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง มอบหมายนางสาวยุพิน บุญยง, นายภาณุวัฒน์ ลี้เลอเกียรติ และนางสาววาสนา ไทยถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำทีมอารักขาพืชจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นำโดยนายละออ เสร็จกิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นายบุญยิ่ง ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายวัชรศักดิ์ โกมุทิวงษ์ เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรและตรวจสอบพื้นที่ที่พบการระบาดของแมลงนูนหลวงในไร่อ้อย และไร่มัน ของเกษตรกรตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ภายหลังการสอบถามเกษตรกรและตรวจสอบในแปลงพบว่าได้มีการระบาดของแมลงนูนหลวงในพื้นที่รวมประมาณ 430 ไร่ เป็นไร่อ้อย 244 ไร่ และไร่มัน 186 ไร่ ซึ่งพบเป็นหนอนของแมลงนูนหลวงในระยะที่ 3 และได้ทำลายพืชเสียหายเป็นจำนวนมาก ในเบื้องต้นได้แนะนำให้เกษตรกรป้องกันและกำจัด>>>16/11//2560

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง เข้าร่วมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอจอมบึง ครั้งที่ 2/2560 เพื่อถ่ายทอดข้อมูลปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านการเกษตร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ ในการสนับสนุนพี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในการค้าขายเพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี>>>16/11//2560
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง มอบหมาย นางสาวยุพิน บุญยง, นายภาณุวัฒน์ ลี้เลอเกียรติ และนางสาววาสนา ไทยถาวร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรตำบลจอมบึงที่ได้แจ้งพบการระบาดของแมลงนูนหลวงในอ้อย และมันสำปะหลัง พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ โดยได้ทำการแจ้งข้อมูลไปยังกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ไปเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จะมาตรวจสอบพื้นที่พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 >>>15/11//2560
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง มอบหมาย นางสาววาสนา ไทยถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2560/61 ตำบลเบิกไพร โดยมีนางสาวยุพิน บุญยง และนายภาณุวัฒน์ ลี้เลอเกียรติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมในการประชาคมครั้งนี้ด้วย ณ องค์การบริหารตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีเกษตรกรมาประชาคมทั้งสิ้น 160 คน>>>15/11//2560
หน้า 1 / 2 / 3 / 4 / 5

 


เทียนหอม
ตำบลจอมบึง
 


ยาดมสมุนไพร
ตำบลด่านทับตะโก
 ผ้าพื้นเมือง
ตำบลรางบัว

 


ผลิตภัณฑ์จากหวาย
ตำบลแก้มอ้น
 


ชาใบหม่อน
ตำบลเบิกไพร
 


ตะกร้าเถาวัลย์
ตำบลปากช่อง
 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

แก้มอ้น
จอมบึง
ด่านทับตะโก
เบิกไพร
ปากช่อง
รางบัวข้อมูลเพื่อการเกษตร
 ดิน
พืช
ประมง
น้ำ
ปศุสัตว
ปุ๋ย/สารเคม
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย
เทคโนโลยีการเกษตร
โรคและแมลง
สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน
เตือนภัยเกษตรกร
แหล่งซื้อ/ขายสินค้าเกษตร
ปัจจัยการเกษตร
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์