เกษตรอำเภอ
 นายสิงห์   สวัสดี

เมนูหลัก
 
 
 
 
 
 

 

เกษตรกรต้องแจ้งข้อมูลที่ตนทำการเกษตรทุกพืช ทุกแปลงของทุกคนในทะเบียนที่อาศัย
1 ทะเบียนบ้านมีสิทธิ์แจ้งขึ้นทะเบียนได้ 1 คนเท่านั้น

 

 

 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นางสาว นุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาว  
สมเนตร จันทวิชชประภา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ได้จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยมี นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง ให้เกียรติเป็นประธานในการฝึกอบรมการทำขนมจีนเส้นสด และขนมเปี๊ยะ ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
11/11/2558
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยนางสาวจันทนา คงสมบัติ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ
นางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรผู้ปลูกผักอำเภอจอมบึง เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี
04/11/2558
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งหมด 6 ตำบล 13 โครงการ งบประมาณ 5,999,915 บาท โดยมี นายพินิจ เจริญเร็ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เปิดการสัมมนา ณ มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 07/08/2558
วันนี้ 16 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึงร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรตำบลเบิกไพรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในอำเภอจอมบึง จำนวน 400 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายธรรมนูญ แก้วคำ นายอำเภอจอมบึงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอ กล่าวรายงาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 16/07/2558
ปิดโครงการลอกกำจัดวัชพืชและสร้างฝายชลอน้ำลำห้วยหนองน้ำแดง หมู่ 13 ตำบลรางบัว โดยท่านนายอำเภอจอมบึง (นายธรรมนูญ แก้วคำ) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 01/07/2558
ีเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยนางสาวปรียาภรณ์ อุ่นศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลจอมบึง ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ซึ่งได้จัดอบรมการผลิตเห็ดอินทรีย์แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพตำบลจอมบึงและเกษตรกรเครือข่ายโครงการเมืองเกษตรสีเขียว จำนวน 30 ราย เป็นการใช้ประโยชน์ครั้งแรกของโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแ่ก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของตำบลจอมบึงหลังโครงการเสร็จสิ้น01/07/2558
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยฯ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เกษตรกร 120 ราย >>> 11/06/2558
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายชาญยุทธ อุปัชฌาย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลปากช่อง ติดตามการขุดลอกและวางท่อ หมู่ 9 ตำบลปากช่อง โครงการสร้างรายได้ ฯ >>>10/06/2558
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง พร้อมด้วย นายสุรินทร์ เทพกาวงค์ นัิกวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลรางบัว ติดตามการสร้างฝายชลอน้ำ โครงการสร้างรายได้ฯ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี >>> 10/06/2558
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง ติดตามความก้าวหน้าฝาย มข. 2527 โครงการสร้างรายได้ฯ ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี >>> 10/06/2558
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง ติดตามโครงการสร้างรายได้ฯ กิจกรรมปรับปรุงต่อเติมศูนย์ ศจช.อ้อย หมู่ 3 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี >>>04/06/2558
หน้า 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
 

 


เทียนหอม
ตำบลจอมบึง
 


ยาดมสมุนไพร
ตำบลด่านทับตะโก
 ผ้าพื้นเมือง
ตำบลรางบัว

 


ผลิตภัณฑ์จากหวาย
ตำบลแก้มอ้น
 


ชาใบหม่อน
ตำบลเบิกไพร
 


ตะกร้าเถาวัลย์
ตำบลปากช่อง
 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

แก้มอ้น
จอมบึง
ด่านทับตะโก
เบิกไพร
ปากช่อง
รางบัว


ข้อมูลเพื่อการเกษตร
 ดิน
พืช
ประมง
น้ำ
ปศุสัตว
ปุ๋ย/สารเคม
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย
เทคโนโลยีการเกษตร
โรคและแมลง
สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน
เตือนภัยเกษตรกร
แหล่งซื้อ/ขายสินค้าเกษตร
ปัจจัยการเกษตร

 ฟรีโค้ดนาฬิกาน่ารักๆ
จำนวนผู้เข้าเยี่ยม
เริ่มนับ 1 มิถุนายน 2553
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง โทร./โทรสาร 0 3226 1139
Webmaster E-mail : rab_chombueng@doae.go.th