ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยไฟ
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช แมลงนูนหลวง
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช แมลงวันผลไม้
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคตายพราย
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคใบจุดในกะหล่ำ
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช หนอนชอนใบส้ม
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช หนอนหัวดำมะพร้าว
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคแคงเกอร์ในมะนาว


 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

  - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  - ประกาศราคากลาง

  - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

 
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง มอบหมายนางสาววาสนา ไทยถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายวิจิตร เสถียรธีราภาพ ประธานศบกต.เบิกไพร ประชุมอาสาสมัครเกษตร เพื่อรับทราบข้อมูลสำคัญ แลกเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน และเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ บ้านนางขวัญตา ศรีประเสริฐ เกษตรกรหมู่ที่ 7 ตำบลเบิกไพร จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรของนายสมชาย ร้อยแก้ว เพื่อสอบถามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และสอบถามปัญหาที่พบในการทำการเกษตร ณ หมู่ 7 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี>>>29/08//2561
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยนางสาวยุพิน บุญยง และนางสาววาสนา ไทยถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นำโดย นายละออ เสร็จกิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายบุญยิ่ง ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายปฐมชัย คชะสุต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าประเมินพื้นที่ระบาดของแมลงนูนหลวงในแปลงของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังตำบลจอมบึง และตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง ซึ่งพบตัวอ่อนของแมลงนูนเข้าทำลายต้นอ้อยและต้นมัน ในเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัด และให้เกษตรกรประเมินความคุ้มค่าในการดูแลรักษาหรือกำจัดทิ้งเพื่อตัดวงจรการระบาดของแมลงนูนหลวงต่อไป>>>16/08//2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง จัดทำพิธีลงนามสัญญายืมเงิน โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ระหว่างคณะกรรมการ ฯ ระดับชุมชน กับคณะกรรมการฯ กลุ่มย่อยในชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี >>>15/08//2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการระดับชุมชนจากชุมชนต่าง ๆ ในทุกตำบลของอำเภอจอมบึงโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ร่วมลงนามในสัญญายืมเงินกับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี>>>09/08//2561
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ร่วมพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยมีนายชวลิต ประทีป ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอจอมบึง เป็นประธานในการพิจารณาโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี>>>06/08//2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง เข้าร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นฟาร์มบุ๊คให้แก่เกษตรกร ณ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี>>>18/07//2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลต่าง ๆ ในอำเภอจอมบึง จัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรรายย่อย ณ จุดอบรมของแต่ละตำบล โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมแต่ละชุมชนอย่างพร้อมเพรียงกัน>>>19/06//2561

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง มอบหมายนางสาววาสนา ไทยถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบศัตรูธรรมชาติให้แก่เกษตรกร ได้แก่แมลงช้างปีกใส แมลงหางหนีบ แตนเบียนอนาไกรัส และแตนเบียนใข่ไตรโคแกรมมา เพื่อควบคุมศัตรูพืช ณ พื้นที่ตำบลต่างๆ ในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี>>>15/06//2561
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสิงห์ สวัสดี เกษตรอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยนางสาวกานต์สินี จิตพนมกาญจน์ ประธานคณะกรรมการตลาดเกษตรกรอำเภอจอมบึง ร่วมจัดรายการวิทยุช่วง เกษตรราชบุรีมีดีมาบอก ที่ สวท.ราชบุรี และได้ประชาสัมพันธ์ ตลาดเกษตรกรราชบุรีเครือข่ายอำเภอจอมบึง ซึ่งมีกำหนดการขายสินค้าจากเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี>>>13/06//2561
หน้า 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

 


เทียนหอม
ตำบลจอมบึง
 


ยาดมสมุนไพร
ตำบลด่านทับตะโก
 ผ้าพื้นเมือง
ตำบลรางบัว

 


ผลิตภัณฑ์จากหวาย
ตำบลแก้มอ้น
 


ชาใบหม่อน
ตำบลเบิกไพร
 


ตะกร้าเถาวัลย์
ตำบลปากช่อง
 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

แก้มอ้น
จอมบึง
ด่านทับตะโก
เบิกไพร
ปากช่อง
รางบัวข้อมูลเพื่อการเกษตร
 ดิน
พืช
ประมง
น้ำ
ปศุสัตว
ปุ๋ย/สารเคม
องค์กรเกษตรกร/เครือข่าย
เทคโนโลยีการเกษตร
โรคและแมลง
สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน
เตือนภัยเกษตรกร
แหล่งซื้อ/ขายสินค้าเกษตร
ปัจจัยการเกษตร
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์